• 01

  OEM

  Öndürijiler dünýädäki müşderiler üçin her dürli elektrik ulaglaryny, citycoco, skuterini OEM edip bilerler.

 • 02

  Patent goragy

  Müşderilere diňe satmaga we hukuklaryny we bähbitlerini goramaga ygtyýar berip biljek patent goragy bilen has köp model işlenip düzülýär.

 • 03

  Çykyş

  Her bir modelde köp konfigurasiýa, motor güýji, batareýa we ş.m. bolar, müşderiler üçin düzülip bilner, sargytlaryň iň az mukdary gaty az.

 • 04

  Satuwdan soň

  Zapas şaýlary hilini üpjün etmek üçin proporsional, örän bäsdeş ätiýaçlyk şaýlarynyň bahasy, satuwdan soňky bahasy gaty pes bolup biler.

M3 Iň täze retro elektrik motosikli Citycoco 12 inç motosikl 3000W

Täze önümler

 • Döredildi
  in

 • günler

  Mysal
  Eltip bermek

 • Assambleýa
  Seminar

 • Ualyllyk önümçilik
  Ulaglar

 • Uly çagalar üçin oturgyçly kiçi elektrik skuter
 • “Harley Electric Scooter” - ajaýyp dizaýn
 • Lityum batareýa ýagly teker elektrik skuter

Näme üçin bizi saýlamaly?

 • Hünärmenleri ösdürmek topary we oňat enjamlaşdyrylan ussahana

  Biziň kompaniýamyzda tejribeli hünärmenleriň ösüş topary we berk gözegçilik astynda gowy enjamlaşdyrylan ussahanasy bar.Jikme-jikliklere ünsi jemleýäris we önümlerimiziň dizaýnyndan başlap, ulanýan materiallarymyzyň hiline çenli önümçiligimiziň ähli ugurlarynda kämillik gazanmaga çalyşýarys.

 • Üznüksiz gowulaşmak we müşderi goldawy

  Müşderilerimiziň yzygiderli goldawy netijesinde bu pudakda uly üstünlikler gazandyk.Şeýle-de bolsa, üznüksiz gowulaşmagyň möhümdigini bilýäris we önümlerimiziň hödürläp biljek zatlarynyň çägini çäklendirmäge çalyşýarys.Indi Europeanewropa we Günorta Amerikanyň bazarlary bilen täze işewür gatnaşyklar gurmaga synanyşýarys we kompaniýamyzyň mynasyp ykrar edilmegi üçin diňe ýokary hilli önüm öndürmegi maksat edinýäris.

Bloglarymyz

 • habarlar-2 - 1

  Elektrik motosiklleriniň aýratyn bölekleri haýsylar

  Elektrik üpjünçiligi Elektrik üpjünçiligi motosikliň hereketlendiriji motory üçin elektrik energiýasy bilen üpjün edýär we elektrik hereketlendirijisi elektrik üpjünçiliginiň elektrik energiýasyny mehaniki energiýa öwürýär we tigirleri we iş enjamlaryny geçiriji enjam arkaly ýa-da gönüden-göni sürýär.Bu gün ...

 • habarlar - 1

  Elektrik ulaglarynyň aýratyn ösüş taryhy

  Irki döwür Elektrik ulaglarynyň taryhy, içerki ýangyç hereketlendirijileri bilen işleýän iň köp ýaýran awtoulaglarymyzy çaklaýar.DC motorynyň kakasy, Wengriýaly oýlap tapyjy we inerener Jedlik Ányos ilkinji gezek 1828-nji ýylda laboratoriýada elektromagnit aýlanýan hereket enjamlary bilen synag geçirdi. Amerikaly ...

 • habarlar - 1

  Elektrik motosiklleriniň kesgitlemesi we klassifikasiýasy

  Elektrik motosikli hereketlendirijini sürmek üçin batareýany ulanýan elektrik ulagynyň bir görnüşidir.Elektrik hereketlendiriji we dolandyryş ulgamy hereketlendiriji hereketlendirijiden, tok üpjünçiliginden we hereketlendiriji üçin tizligi dolandyryş enjamyndan durýar.Elektrik motosikliniň galan bölegi, esasan, içki c bilen deňdir ...